Ein
kraftkar fra
Reinli

Bærekraft

Å etablere et småkraftverk er bra for klimaet og bidrar til det grønne skiftet. Norsk vannkraft er grønn, fornybar, ren og framtidsrettet kraft. Småkraftverk bruker naturlige elver i en begrenset tidsperiode for å produsere elektrisitet, samtidig som de gir tilbake til lokalmiljøet ved å styrke lokalmiljøet rundt kraftverket.

Vi i Småkraft og våre eiere har satt oss som mål å være ledende innen bærekraft. Vi har et langsiktig perspektiv og vektlegger en sunn balanse mellom produksjon og inntjening, samtidig som vi prioriterer bevaring av biologisk mangfold og lokal verdiskapning. Vi er også engasjert i den pågående forskningen som utforsker mulighetene for å oppnå ytterligere miljøfordeler innen vår bransje. Vi arbeider hele tiden med å forbedre og finne nye løsninger som reduserer miljøpåvirkningen fra våre kraftverk og optimaliserer utnyttelsen av vannet som går gjennom våre turbiner.

Rapporter

Dyre- og fiskeliv

Alle vassdrag, store som små, har sin egen, unike fauna som har krav på å bli tatt hensyn til. Småkraft bygger og drifter kraftverk på en måte som prøver å begrense ulempene for den økologiske balansen i elva. Enten det handler om muslinger, salamandere, ørret, ål eller laks, mose eller trær, fossekaller eller vintererle.

Dyre- og fiskeliv
Norsk natur

Globalt perspektiv

“Tenke globalt, handle lokalt” har lenge vært et slagord i arbeidet for en bedre klode. Gjennom å utnytte lokale, fornybare ressurser bidrar hvert eneste norske småkraftverk til den utviklingen som er ønskelig for å ta vare på planeten vår og sikre gode levevilkår for generasjonene etter oss.

Distriktsvennlig

Med over 774 000 langstrakte kvadratkilometer er både Norge og Sverige land hvor distriktene spiller en avgjørende rolle. Ved å stimulere til næringsvirksomhet og økt verdiskaping bidrar Småkraft til å vitalisere bygdene, og til å opprettholde det spredte bosettingsmønsteret. Ringvirkningsanalyser som Småkraftforeninga har gjennomført viser at et gjennomsnittlig kraftverk skaper hele 13,5 millioner i lokale ringvirkninger og ytterligere 13,5 millioner i nasjonale ringvirkninger. Det vitner om at Småkraft sine kraftverk skaper store verdier.

Reinli
Norsk natur

Minstevannføring

Minstevannføring blir pålagt konsesjonæren gjennom vilkår i konsesjonen, eller som en forutsetning for konsesjonsfrie tiltak. Størrelsen på minstevannføringsslippet fastsettes ut fra forholdene i det aktuelle vassdraget og behovet for vann til ulike årstider.

Kravene til minstevannføringen skal til enhver tid oppfylles. Som regel er krav om minstevannføring satt ved inntaket som leder vann bort fra vassdraget, men det forekommer også at krav til minstevannføring skal være tilfredsstilt lenger ned i vassdraget. Konsesjonsgitte vassdragsanlegg som har krav om slipp av minstevannføring er pålagt å logge og dokumentere at riktig vannføring slippes. I tillegg skal det være mulig å kontrollere i nåtid, på stedet for minstevannførings­pålegget, at riktig vannføring slippes.

Krav fra myndighetene

Myndighetene stiller strenge krav til den som ønsker å etablere og drifte kraftverk. Dette er naturlig, for å redusere ulempene inngrepene representerer. Vi i Småkraft arbeider hver dag for å ivareta alle krav som stilles til oss som småkraftselskap.

Distriktsnorge

Klimaendringer og småkraft

Småkraft AS samarbeider med ulike forskningsinstitusjoner i ‘Climate Futures’ prosjektet. Prosjektet har som hensikt å finne ut sammenhengen mellom værdata og avrenning, slik at man kan bruke vær og klimamodeller til å anslå forventet produksjon både på kort og lang sikt.

Bærekraft handler om balanse

Vi i Småkraft er opptatt av å ivareta ulike hensyn når vi skaper verdier og fornybar energi. Disse hensynene omfatter blant annet klima, miljø, og verdiskapning.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med en av oss for mer informasjon.