Ein
kraftkar fra
Reinli

Bærekraft

Å etablere et småkraftverk er å si ja til miljøet. Norsk vannkraft er grønn kraft – fornybar, ren og framtidsrettet. Elvekraftverk og småkraft låner deler av vannet i elvene i en periode for å produsere elektrisitet.

Småkraft har som mål å være “best i klassen” på miljø. Som samfunnsaktør har vi et ansvar for å bidra. Derfor er vi også opptatt av den forskningen som foregår når det gjelder muligheten for nye miljøgevinster innen vårt felt. Vi arbeider hele tiden med å forbedre og finne nye løsninger som reduserer miljøpåvirkningen våre kraftverk representererer.

Rapporter

Dyre- og fiskeliv

Alle vassdrag, store som små, har sin egen, unike fauna som har krav på å bli tatt hensyn til. Småkraft bygger og drifter kraftverk på en måte som prøver å begrense ulempene for den økologiske balansen i elva. Enten det handler om muslinger, salamandere, ørret, ål eller laks, mose eller trær, fossekaller eller vintererle.

Dyre- og fiskeliv
Norsk natur

Globalt perspektiv

“Tenke globalt, handle lokalt” har lenge vært et slagord i arbeidet for en bedre klode. Gjennom å utnytte lokale, fornybare ressurser bidrar hvert eneste norske småkraftverk til den utviklingen som er ønskelig for å ta vare på planeten vår og sikre gode levevilkår for generasjonene etter oss.

Distriktsvennlig

Med sine over 324 000 langstrakte kvadratkilometer er Norge et land der distriktene spiller en avgjørende rolle. Ved å stimulere til næringsvirksomhet og verdiskaping, bidrar Småkraft til å vitalisere bygde-Norge og opprettholde et spredt bosettingsmønster. Småkraftforeninga har gjort ringvirkningsanalyser som viser at et gjennomsnittlig kraftverk skaper 13,5 millioner i lokale ringvirkninger og ytterligere 13,5 millioner i nasjonale ringvirkninger. Småkraft sine kraftverk skaper derfor store verdier rundt omkring i Norge.
Reinli
Norsk natur

Minstevannføring

Minstevannføring blir pålagt konsesjonæren gjennom vilkår i konsesjonen eller som en forutsetning for konsesjonsfrie tiltak. Størrelsen på minstevannføringsslippet fastsettes ut fra forholdene i det aktuelle vassdraget og behovet for vann til ulike årstider. Minstevannføringen skal ikke på noe tidspunkt underskrides. Som regel er krav om minstevannføring satt ved inntaket som leder vann bort fra vassdraget, men det forekommer også at krav til minstevannføring skal være tilfredsstilt lenger ned i vassdraget. Fra 1.1.2010 ble alle konsesjonsgitte vassdragsanlegg med krav om slipp av minstevannføring pålagt å logge og dokumentere at riktige vannføring slippes. I tillegg skal det være mulig å kontrollere i nåtid på stedet for minstevannføringspålegget at riktig vannføring slippes.

Krav fra NVE

Norske myndigheter stiller strenge krav til den som ønsker å etablere og drifte kraftverk. Dette er naturlig, for å redusere ulempene inngrepene representerer. Vi i Småkraft arbeider hver dag for å ivareta alle kravene som stilles til oss som småkraftselskap.
Distriktsnorge

Klimaendringer og småkraft

Småkraft AS har sammen med Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen satt i gang med et omfattende forskningsprosjekt. Gjennom prosjektet skal man prøve å finne ut av hvordan klimaendringene og større nedbørsmengder vil påvirke norsk småkraft.

Bærekraft handler om balanse

Vi i Småkraft er opptatt av å balansere forskjellige hensyn, når vi skal skape verdier og fornybar energi. Det handler om miljø, klima og verdiskapning.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med en av oss for mer informasjon.